Công khai 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

 

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc công khai 1 thủ tục hành chính mới và 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đến cộng đồng DN, người làm thủ tục, người khai hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính quy định.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 1 thủ tục hành chính mới và 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính đối với thủ tục hành chính thực hiện tại cấp cục hải quan và thủ tục hành chính cấp trung ương. Đối với thủ tục hành chính mới, Bộ Tài chính quyết định công bố thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng NK thuộc thẩm quyền của cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính là thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng NK thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cũng bãi bỏ thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hoá NK đã được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (chi tiết tại số thứ tự 7, điểm A, Mục 2, Phần I hành hành kèm theo quyết định 2770. Để công bố rộng rãi đến cộng đồng DN, người làm thủ tục hải quan, khai hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố tại quyết định 2061/QĐ-BTC theo các hình thức, cách thức quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định 2061/QĐ-BTC. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục CNTT và thống kê hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Thuế XNK đăng tải công khai các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2061/QĐ-BTC trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan. Cục Thuế XNK chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 2061/QĐ-BTC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. (Haiquanonline)