Tăng phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Về mức thu, Thông tư thống nhất phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho cả 3 nội dung cấp mới, cấp đổi, cấp lại thay vì tách nhỏ ra, đồng thời tăng lên thành là 3 triệu đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cũng được thống nhất mức thu là 650 nghìn đồng/thẻ. Hiện nay, khoản thu này được phân chia thành 2 mảng, cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế phải nộp 650 nghìn đồng/thẻ và nội địa phải nộp 400 nghìn đồng/thẻ.

Lệ phí cấp mới giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam vẫn được giữ nguyên là 3 triệu đồng/giấy phép. Lệ phí cấp đổi, cấp lại, cấp gia hạn giấy phép này là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại) là 200.000 đồng/giấy.

Bộ Tài chính cũng quy định: Tổng cục Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu phí, lệ phí.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Về tỷ lệ nộp vào ngân sách Nhà nước, Tổng cục Du lịch được để lại 60% tổng số tiền phí phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thu được; trích chuyển 30% tổng số tiền phí thu được cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Du lịch và nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Du lịch được để lại 50% tổng số tiền phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thu được; trích chuyển 40% tổng số tiền phí thu được cho Tổng cục Du lịch và nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Các khoản thu lệ phí phải nộp 100% thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này  thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. (HQ)