Vài lưu ý về hóa đơn điện tử 2023

 

Sau mt năm trin khai, hóa đơn đin t đã đem li nhng li ích to ln, giúp cơ quan Thuế tp trung cơ s d liu ln (big data) v hóa đơn đin t để phc v công tác qun lý thuế, t đó kim soát chi phí và chng gian ln v hóa đơn thuế.

Nhằm bảo đảm việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đúng quy định, Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa đưa ra lưu ý một số điểm về ký hiệu hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự, gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Trong đó, hai ký tự thứ 3 và thứ 4 là hai chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

Chẳng hạn, năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23. Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 1-1 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31-12 hằng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

Như vậy, từ ngày 1-1-2023, người nộp thuế lưu ý liên hệ nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử để kịp thời thay đổi ký tự năm lập hóa đơn từ “22” (năm 2022) thành “23” (năm 2023), số hóa đơn bắt đầu lại từ số 1.