Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục ngân hàng xử lý trực tuyến đạt 100%

 

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ đạt 80%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%… Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước phấn đấu tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt 65-70%.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp phát triển nền tảng số nghiên cứu, phát triển, sử dụng các nền tảng số xuất sắc, chất lượng cao; ưu tiên các dịch vụ phần mềm đã được chuẩn hóa sử dụng cho phát triển chính phủ điện tử tại các bộ, ngành để xây dựng chính phủ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số cho các ngân hàng…