Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Ngày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 276/CT-BVHTTDL về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nuwocs giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung và nhiệm vụ cụ thể:

  1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  1. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần lưu ý một số trọng tâm sau:

2.1. Chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch 5 năm (2021-2015) và kế hoạch hằng năm của đơn vị để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Quyết định số 2535/QĐ-BVHTTDL. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2021 (Phụ lục kèm theo).

2.2. Việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC trong lĩnh vực đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, quản lý, cần quán triệt và thể hiện rõ quan điểm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế, cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương.

2.3. Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn; trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết, trọng tâm là các thủ tục hành chính đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

2.4. Tập trung rà soát, thống kê, đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; đến năm 2025 cắt giảm tối thiểu 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý.

2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

2.6. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ. Trước mắt, tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021.

2.7. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

2.8. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.

  1. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định của Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
  3. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo lộ trình, trong đó tập trung hoàn thiện khung pháp lý và các cơ sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng ứng dụng nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng cung ứng dịch vụ công.
  4. Các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ khẩn trương triển khai nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định; bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.
  5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.