Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bảo tàng Hà Nội – đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Theo đó, Hội đồng Quản lý là đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND  cấp tỉnh tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội đồng Quản lý quyết định về chủ trương, chiến lược, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác tổ chức bộ máy nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bao gồm: Quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hằng năm của đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội đồng cũng quyết định chủ trương về tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông qua kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản lý, chiến lược, kế hoạch hoạt động, việc triển khai quy chế dân chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành viên của Hội đồng Quản lý có từ 5 đến 11 người; tổng số thành viên phải là số lẻ, gồm Chủ tịch và các thành viên khác.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản lý không quá 5 năm.

Dự thảo Thông tư này đang lấy ý kiến góp ý trên Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.