Đóng góp vào công tác cải cách, phục vụ người dân, doanh nghiệp P2

 

Hướng tới Chính phủ không giấy tờ

Nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới Chính phủ không giấy thông qua ứng dụng CNTT được đẩy mạnh qua thúc đẩy việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia (khai trương ngày 12/3/2019) đã kết nối, liên thông với 95/95 bộ, ngành, địa phương (100%) và Văn phòng Trung ương Đảng phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền.

.Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ khai trương Hệ thống đến ngày 10/02/2020, đã có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên khi vận hành đã tăng gấp 2 lần.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được vào khai thác, sử dụng tháng 6/2019 giúp việc tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ một cách đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả trên môi trường mạng và góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp tài liệu giấy các cuộc họp của Chính phủ. Từ ngày khai trương, Hệ thống e-Cabinet đã phục vụ 12 hội nghị, phiên họp của Chính phủ (các đại biểu sử dụng tài liệu điện tử thay thế việc in ấn, sao chụp).

Hệ thống cũng đã được tích hợp chức năng hỗ trợ các Thành viên Chính phủ theo dõi tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, hệ thống đang được tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, VPCP  đang xây dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể, quy trình liên thông các chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo…; xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và phối hợp với Sáng kiến Việt Nam xây dựng, hoàn thiện các tính năng nâng cao của Bảng hiển thị trực quan tình hình biến động các chỉ số kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết với cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Các hệ thống có ý nghĩa lớn trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian ngắn triển khai đã có những thành quả khích lệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Những kết quả này thể hiện bước đi đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai hết sức bài bản với đầy đủ các căn cứ pháp lý, phân tích, đánh giá thực trạng triển khai, học tập kinh nghiệm quốc tế, quyết tâm triển khai và phát huy được đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, để thúc đẩy cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó cần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai, chất lượng công việc; khẩn trương thực hiện việc số hóa các báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, địa phương và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ…

Văn phòng Chính phủ

.