Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

 

Đã giảm khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017 và giảm hơn 236.000 công chức, viên chức…

Đó là thông tin được nêu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 sáng 25/12.

Trình bày báo cáo tổng kết, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn ngành đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương, 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương, hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện.

Đáng chú ý là đã giảm hơn khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017 và giảm hơn 236.000 (tương đương 6,58%) công chức, viên chức, 41.000 hợp đồng và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 nghìn (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015…

Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, chi đầu tư phát triển năm 2016 là 19,7%; năm 2018 là 28,8%; đồng thời vẫn đảm bảo tăng 7% lương cơ sở.

Kết quả nổi bật nữa cũng được nêu tại hội nghị là thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện điều động, luân chuyển 29 cán bộ diện Trung ương quản lý giữ chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch tỉnh.

704 cán bộ từ cấp tỉnh cũng được điều động về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh, hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Năm 2019, đã kiện toàn hơn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 500 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 trường hợp, tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 181 người trong quy hoạch.

Ngành tổ chức cũng đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng ngàn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch. Trong đó, gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện cấp ủy các cấp quản lý.

Bên cạnh nhiều kết quả tích cực, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm cần lưu tâm khắc phục.

Đó là tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dù đã đạt được kết quả, song vẫn còn diễn biến phức tạp. Tự phê bình và phê bình, thực hiện quy định nêu gương có nơi, có lúc còn hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phòng, chống suy thoái chưa thật sự vững chắc.

Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vẫn còn một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, còn trông chờ ỷ lại hoặc chủ quan nóng vội, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa thực sự gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Hạn chế nữa là công tác đánh giá cán bộ có đổi mới nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi thực hiện chưa nghiêm, còn để mất dân chủ, chưa thật sự khách quan. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn thấp; phẩm chất đạo đức và tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận đảng viên có phần giảm sút.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngành tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh nguyên tắc: “kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và phần tử cơ hội, bất mãn chính trị”.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội cũng là nội dung được nhấn mạnh cho nhiệm vụ thời gian tới của ngành tổ chức.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, xây dựng cơ chế để tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ.