Hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiều sáng kiến về Chính phủ điện tử

 

Ông Ousmane Dione cho biết các chuyên gia WB mong muốn cùng trao đổi với VPCP về lịch trình hỗ trợ cho VPCP trong giai đoạn tiếp theo với mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Giám đốc Quốc gia WB cũng cảm ơn VPCP trong vai trò thúc đẩy các thủ tục phía Việt Nam về tiến độ xử lý các dự án để đi đến các bước ký kết trong thời gian qua.

.Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hassan Zaman cho biết, khi trao đổi với các nước khác trong khu vực và thế giới, WB luôn đề cập đến trường hợp Việt Nam đặc biệt là đến các tiến bộ, thành tựu đã đạt được. Ông Hassan Zaman tin trưởng Việt Nam sẽ có những bước tiến quan trọng trong thời gian tới.

.Đối với xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, ông Hassan Zaman cho biết, WB hoàn toàn có thể hỗ trợ Việt Nam để thực hiện nhiều sáng kiến, đề án như Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu tại buổi làm việc. Nhóm chuyên gia của WB sẽ làm việc với VPCP để xác định rõ hơn nữa những nội dung hợp tác liên quan Cổng Dịch vụ công quốc gia, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử…

.Đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam, ông Hassan Zaman cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong vài năm gần đây và đã có nhiều cuộc thảo luận diễn ra giữa chuyên gia WB với các cán bộ của Việt Nam liên quan những vấn đề Việt Nam cần cải thiện trong môi trường kinh doanh. Ông Hassan Zaman nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện những thủ tục mới, quy định mới đóng vai trò quan trọng và cần nhất quán, đồng bộ trên cả nước để tăng điểm số về môi trường kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

.Theo ông Hassan Zaman, WB cũng sẵn sàng có những trao đổi tiếp theo với VPCP và các cơ quan của Việt Nam về những cải cách then chốt Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới, cũng như sẵn sàng hỗ trợ để xây dựng kế hoạch hành động về cải cách. Thông qua đó WB cócơ sở hợp tác, hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

.Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị WB tiếp tục quan tâm, có những hỗ trợ kịp thời cho VPCP cũng như các bộ, ngành trong các lĩnh vực ưu tiên như cải cách thể chế, quy định hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao năng lực quản trị nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các điều kiện an sinh xã hội.

.Tháng 10 này, WB sẽ cho phát hành Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị WB cập nhật, ghi nhận đầy đủ thông tin về kết quả cải cách của Việt Nam, từ đó có đánh giá sát thực và khách quan nhất. Bên cạnh đó, đề nghị WB duy trì cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin thường xuyên với VPCP trong khuôn khổ Khung hợp tác đã ký.

Văn phòng Chính phủ