Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức

 

Để xếp lương và trả lương theo vị trí việc làm, cần phải tiếp tục hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp. Cán bộ công chức có tài năng ngoài việc được nâng lương thường xuyên theo quy định, còn được thực hiện một số chế độ như nâng lương trước thời hạn nếu có thành tích và công trạng trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Cho phép người đứng đầu được quyền quyết định mức tiền thưởng đột xuất cho cán bộ công chức dưới quyền khi được đánh giá và xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ.

Cần xác định chính xác, khách quan những đóng góp, cống hiến của cán bộ công chức để phát huy năng lực, đồng thời đề cao được trách nhiệm của cán bộ công chức đối với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đối với cải cách chính sách tiền lương, cần phải khẩn trương xây dựng, ban hành hệ thống chính sách, pháp luật quy định về mức lương cụ thể đối với cán bộ công chức ở từng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị để tiến tới thực hiện việc xếp lương, trả lương căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng, khối lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức; kết quả xếp loại cán bộ công chức.

Về chính sách vinh danh cán bộ công chức và sửa đổi quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ: cần nghiên cứu, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng để ban hành quy định mới về danh hiệu vinh dự nghề nghiệp đối với cán bộ công chức có thành tích và cống hiến, có công trạng. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức khen thưởng và mức thưởng tương ứng với mỗi hình thức khen thưởng theo hướng đảm bảo tương xứng giữa khen và thưởng, với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, công vụ, với thành tích và cống hiến của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.