Khen thưởng, tôn vinh các giá trị nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức

 

Khen thưởng, tôn vinh các giá trị nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, tính tích cực nghề nghiệp của cán bộ, công chức là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc ngăn ngừa sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức. Do đó, chính sách này cần được xem là nội dung quan trọng trong sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức và các chính sách có liên quan trong thời gian tới.

Rà soát các chính sách khen thưởng, tôn vinh các giá trị nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, tính tích cực nghề nghiệp của cán bộ, công chức cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới để khai thác, phát huy, phát triển tốt năng lực nội sinh của đội ngũ cán bộ, công chức vì sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt vấn đề khen thưởng, tôn vinh các giá trị nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, tính tích cực nghề nghiệp của cán bộ, công chức đã được xác định tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ”, và “Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Tuy nhiên, cần có những biện pháp cụ thể để quan điểm chỉ đạo đó trở thành hiện thực không chỉ trong chính sách, pháp luật mà còn cả trong quá trình tổ chức thực hiện trên thực tế. Theo đó, cần đổi mới, hoàn thiện các quy định về nội dung, phương pháp, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức để làm căn cứ cho việc sử dụng, trọng dụng, khen thưởng, tôn vinh; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất để khen thưởng, tôn vinh cán bộ, công chức, trong đó cần có chính sách cho đội ngũ chuyên gia đầu ngành, trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành thể chế, đường lối, chính sách phát triển đất nước./.