Cải cách hành chính một cách toàn diện, sâu sắc và có hiệu quả

 

Yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để tất cả các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về cải cách hành chính nhà nước trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Công tác xây dựng thể chế, luật, pháp lệnh, nghị định đã bám sát hơn yêu cầu thực tiễn và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ. Chính phủ đã soạn thảo và trình Quốc hội ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp. Bên cạnh việc đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính công theo Chương trình hành động của Chính phủ, Chính phủ đang tiếp tục xây dựng các dự án Luật về Thủ tục hành chính, Luật Cán bộ, công chức…, xây dựng các đề án thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, đề án thí điểm dân bầu trực tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân xã… hướng tới đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Thông qua sự chỉ đạo sâu sát, kiên quyết của Thủ tướng Chính phủ thời gian vừa qua, công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan hành chính, thực hiện rà soát, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính đã có sự chuyển biến rõ nét. Bằng các việc làm cụ thể ở các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã khẳng định có sự chuyển biến bước đầu trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp. Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc sửa đổi, hủy bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Thành tựu của công tác cải cách hành chính trong những năm qua là đáng khích lệ, góp phần làm cho đất nước từng bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Tuy nhiên, phía trước công tác này cần phải được duy trì và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được. Mặc dù có được những kết quả như vậy, nhưng nhìn chung cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu của quá trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Chính phủ điện tử