Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4382/QĐ-BVHTTDL về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định, nhóm thủ tục nghệ thuật biểu diễn, có 05 thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương; Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương; Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương; Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Trong đó, có 04 thủ tục bãi bỏ thành phần hồ sơ “01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả” và 01 thủ tục thay đổi nội dung chính sách từ việc cấp giấy phép cho nhiều pháp nhân thành cấp giấy phép trực tiếp cho nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đề nghị về Việt Nam biểu diễn (cấp giấy phép 01 lần, có thời hạn) quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ.

Nhóm thủ tục Điện ảnh, bãi bỏ 03 thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim; Tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài; Cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài. Lý do: Tạo thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các nhà đầu tư mở rộng lĩnh vực hoạt động sang sản xuất phim; Phim tham dự liên hoan phim phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh. Vì vậy, thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài là không cần thiết, vì tất cả các bộ phim Việt Nam do doanh nghiệp sản xuất đều phải trình duyệt và chỉ được phát hành khi có Giấy phép phổ biến phim; Cơ sở điện ảnh Việt Nam muốn thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép tại nước sở tại.

Nhóm thủ tục văn hóa, có 01 thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, bãi bỏ khoản 4, 6 Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; khoản 3 Điều 12 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL. Lý do: Loại hình karaoke là loại hình hoạt động có điều kiện, trong đó có quy định độ cách âm tốt không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, vì vậy, việc quy định khoảng cách 200m là không phù hợp, sẽ cản trở nhu cầu kinh doanh của người dân và tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 không quy định hoạt động kinh doanh karaoke trong danh mục Quy hoạch.

Nhóm thủ tục xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có 03 thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh ở trung ương; Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh ở địa phương.

Theo đó, Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh có thay đổi về thẩm quyền của cơ quan cấp phép nhập khẩu và giám định văn hóa phẩm xuất nhập, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu.

Tại Quyết định, Lãnh đạo Bộ cũng đã giao Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh và các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xây dựng văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải TTHC không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

NTN