Đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 3382/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Ngày 23/5/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1863/QĐ-BVHTTDL Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quy định gồm 3 chương, 14 điều và 05 biểu mẫu kèm theo, cụ thể: Quy định này hướng dẫn đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm: Đánh giá về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ, công chức có liên quan đến quá trình giải quyết TTHC và các cơ quan, đơn vị chủ trì việc giải quyết TTHC. Đồng thời, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đánh giá quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó

Về nguyên tắc đánh giá

Khách quan, trung thực, chính xác, khoa học, công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng, đúng pháp luật trong việc đánh giá và công bố kết quả đánh giá.

Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ giải quyết TTHC và kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá.

Bảo mật thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hợp tác, khảo sát lấy ý kiến đánh giá.

Về phương thức thu nhận thông tin đánh giá

Các thông tin phục vụ đánh giá việc giải quyết TTHC được thu nhận thông qua các phương thức: Phiếu đánh giá thường xuyên và định kỳ; Thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận Một cửa; Chức năng đánh giá trực tuyến tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ; Hệ thống camera giám sát; Ý kiến của tổ chức, cá nhân gửi đến hộp thư góp ý, phản ánh bằng văn bản hoặc thư điện tử; Điều tra xã hội học độc lập, thường xuyên hay định kỳ; Các hình thức hợp pháp khác.

Các thông tin phục vụ đánh giá quy định tại Khoản 1 Điều này được kết nối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp Bộ. Văn phòng Bộ thực hiện tổng hợp, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại các Điều 7, Điều 8 Quy định này và công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp Bộ.

Thông tin phục vụ đánh giá từ điều tra xã hội học độc lập quy định tại điểm e Khoản 1 Điều này được thực hiện thường xuyên thông qua khảo sát qua điện thoại, khảo sát trực tuyến hoặc thông qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc phối hợp với các cuộc điều tra xã hội học độc lập khác có một số nội dung tương tự. Văn phòng Bộ thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả điều tra xã hội học và công khai trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp Bộ.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu nhận thông tin phục vụ đánh giá có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ những người như người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, người khuyết tật tham gia gửi ý kiến đánh giá, tham gia điều tra xã hội học.

Bên cạnh đó, việc giải quyết TTHC được đánh giá qua 9 chỉ số, trong đó có: Tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định; Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định; Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến); Số lượng cơ quan, đơn vị phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến); Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Công khai các TTHC; Thái độ của cán bộ, công chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết TTHC, Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và Tiến độ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các Tổng cục và Cục.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 5 năm 2019.

NTN