Quản lý hàng cấm khi Luật Ngoại thương có hiêu lực

 

Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực từ 1/1/2018, trong đó quy định Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện… nhưng đến nay Chính phủ chưa ban hành danh mục này.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Quản lý ngoại thương là tại khoản 3 Điều 112 bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Thương mại 2005. Khoản 3 Điều 28 Luật Thương mại 2005 quy định “Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép”.

Mặt khác, khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Từ 2 căn cứ trên, Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và quản lý chuyên ngành ban hành theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 2005-PV) cũng hết hiệu lực vào ngày 1/1/2018.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương quy định “Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu”. Và Khoản 1 Điều 31 Luật Quản lý ngoại thương quy định “Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện; quy định phương thức, phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục; quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu”.

Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ chưa ban hành các danh mục hàng hóa nên trên.

Trước vướng mắc nêu trên của Hải quan Hải Phòng, mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn (công văn 232/TCHQ-GSQL ngày 15/1/2018). Theo đó, trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 187/2013/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ danh mục ban hành theo Nghị định 187 để thực hiện. Trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Hải quan hướng dẫn. (Theo HQ)