Hướng dẫn khai số vận đơn phục vụ quản lý, giám sát hàng hóa tự động

 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1593/QĐ-BTC hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử XNK để phục vụ quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại khu vực cảng Hải Phòng.

Theo đó, đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC, riêng tiêu chí 1.26 – “Số vận đơn”: Sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” để khai theo nguyên tắc khai liên tiếp nhau (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) và thông tin nhập không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như: “*,#, @, /,…”.

Đối với tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC, riêng tiêu chí 2.24 – “Số vận đơn” thực hiện khai như sau:

Trước khi đưa hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan thông qua hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn ) để lấy số quản lý hàng hóa xuất khẩu cho lô hàng. Sau khi lấy được số quản lý hàng hóa xuất khẩu cho lô hàng, người khai hải quan sử dụng số quản lý hàng hóa đã được cấp để khai vào tiêu chí 2.24 – “Số vận đơn” trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu.

Việc thí điểm được áp dụng đối với tất cả các tờ khai XNK có cửa khẩu xuất (địa điểm xếp hàng trên tờ khai xuất khẩu) hoặc cửa khẩu nhập (địa điểm dỡ hàng trên tờ khai nhập khẩu) là các cảng biển thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 15/8/2017 đến thời điểm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Cũng trong ngày 15/8, Tổng cục Hải quan có Công văn 5403/TCHQ-GSQL gửi cộng đồng doanh nghiệp và các cục hải quan địa phương thông báo việc thực hiện quyết định 1593/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đề nghị, quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn. (Theo HQ)