Thành lập đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính

 

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, bao gồm việc loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản và thành lập đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính.

Loại bỏ những “rào cản”

Thủ tướng yêu cầu Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong đó cần lựa chọn những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng, kiểm tra chuyên ngành…;

Đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện việc đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương theo Đề án xây dựng và công bố chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính phê duyệt; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng doanh nghiệp biết, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ định kỳ làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương để tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác này tại các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Thành lập đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ để kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tại bộ, ngành, địa phương có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội.

Văn phòng Chính phủ cần có kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong đó bám sát vào những vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Từ nay đến cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các cơ quan có liên quan lựa chọn, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cải cách ngay một số thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp… (TTX)