Miễn thuế khi NK vào nội địa với hàng thuê DN chế xuất gia công

 

Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính với các cục hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê DNCX gia công.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Căn cứ khoản 8 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, thì: Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định, thì: Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng thuê DNCX gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ thì sản phẩm sau gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng thuê doanh nghiệp chế xuất (DNCX) gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ thì sản phẩm sau gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa được miễn thuế nhập khẩu. (HQ)