Sửa đổi một số quy định về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

 
Thông tư số 31/2019/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2019.
 Theo đó, Thông tư số 31/2019/TT-BTC sửa đổi nhiều điều khoản liên quan đến quy định về hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, Điều 18 Thông tư số 99/2016/TT-BTC được bổ sung Khoản 4 với nội dung “Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành”.

Sau khi hạch toán Quyết định hoàn thuế/ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế luân chuyển Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước và Lệnh hoàn thuế/Lệnh hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước sang Kho bạc Nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.

Điều 19 Thông tư số 99/2016/TT-BTC cũng được sửa đổi với nội dung “Thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến”.

Liên quan đến các nội dung công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 99/2016/TT-BTC được bổ sung thêm các nội dung như: thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế; thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan thuế; thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2019./.