Kinh phí cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

Theo Thông tư, kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Việc bố trí kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chính thức và chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao.

Về định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thông tư 338 chia thành 8 nội dung với các mức cụ thể.

Trong đó, các khoản chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản dao động từ 650.000 đồng đến 4 triệu đồng; chi soạn thảo văn bản từ 2,7 triệu đồng đến 12 triệu đồng; chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện văn bản từ 800.000 đồng đến 12 triệu đồng; chi soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mức chi chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình văn bản, dự thảo văn bản: mức chi 600.000 đồng/lần chỉnh lý; riêng văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân mức chi 200.000 đồng/lần chỉnh lý.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể mức chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, toạ đàm, hội nghị và họp báo; chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu,…

Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được Thông tư quy định theo loại hình văn bản quy phạm pháp luật với mức chi thấp nhất là 10 triệu đồng/văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt và cao nhất là 2 tỷ đồng/dự án đối với Bộ luật mới, thay thế.

Căn cứ khả năng ngân sách và tình tình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp.

Các nội dung chi, mức chi mang tính hướng dẫn; căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2017.

Republished by Blog Post Promoter